Chattanooga TN / 18-19 October 2008
Photographer -- Robert A. Walker (walker@cs.kent.edu)
Photo use policy -- http://www.cs.kent.edu/~walker/photos/photo-use
Tennessee Aquarium
Tennessee Aquarium

Tennessee Aquarium
Tennessee Aquarium

River Otter (Tennessee Aquarium)
River Otter (Tennessee Aquarium)

Dollar Sunfish (Tennessee Aquarium)
Dollar Sunfish (Tennessee Aquarium)

American Alligator (Tennessee Aquarium)
American Alligator (Tennessee Aquarium)

Poison Dart Frog (Tennessee Aquarium)
Poison Dart Frog (Tennessee Aquarium)

Poison Dart Frogs (Tennessee Aquarium)
Poison Dart Frogs (Tennessee Aquarium)

Poison Dart Frog (Tennessee Aquarium)
Poison Dart Frog (Tennessee Aquarium)

Giant Waxy Treefrog (Tennessee Aquarium)
Giant Waxy Treefrog (Tennessee Aquarium)

Giant Waxy Treefrog (Tennessee Aquarium)
Giant Waxy Treefrog (Tennessee Aquarium)

Gray & Green Treefrogs (Tennessee Aquarium)
Gray & Green Treefrogs (Tennessee Aquarium)

Green Treefrog (Tennessee Aquarium)
Green Treefrog (Tennessee Aquarium)

Alligator (Tennessee Aquarium)
Alligator (Tennessee Aquarium)

Turtle (Tennessee Aquarium)
Turtle (Tennessee Aquarium)

Turtle (Tennessee Aquarium)
Turtle (Tennessee Aquarium)

Turtle (Tennessee Aquarium)
Turtle (Tennessee Aquarium)

Turtle (Tennessee Aquarium)
Turtle (Tennessee Aquarium)

Hooded Merganser
Hooded Merganser

Russian Sturgeon (Tennessee Aquarium)
Russian Sturgeon (Tennessee Aquarium)

Russian Sturgeon (Tennessee Aquarium)
Russian Sturgeon (Tennessee Aquarium)