Steven's Bar Mitzvah / 18-19 December 2010
Photographer -- Robert A. Walker (walker@cs.kent.edu)
Photo use policy -- http://www.cs.kent.edu/~walker/photos/photo-use
Zack & Sydney at Sports Party
Zack & Sydney at Sports Party

Zack & Sydney at Sports Party
Zack & Sydney at Sports Party

Sports Party
Sports Party

Steven at Sports Party
Steven at Sports Party

Steven at Sports Party
Steven at Sports Party

Sydney at Sports Party
Sydney at Sports Party

Zack at Sports Party
Zack at Sports Party

Sydney at Sports Party
Sydney at Sports Party

Ben at Sports Party
Ben at Sports Party

Dylan at Sports Party
Dylan at Sports Party

Zack at Sports Party
Zack at Sports Party

Sydney at Sports Party
Sydney at Sports Party

Caroline at Sports Party
Caroline at Sports Party

Sports Party
Sports Party

Marc at Sports Party
Marc at Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Leigh & Sam
Leigh & Sam

Danielle, Leigh & Sam
Danielle, Leigh & Sam

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Ellen, Harolyn & Philip at Sports Party
Ellen, Harolyn & Philip at Sports Party

3 Ellens!
3 Ellens!

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

David, Sam & Ellen at Sports Party
David, Sam & Ellen at Sports Party

David & Ellen at Sports Party
David & Ellen at Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Limbo at Sports Party
Limbo at Sports Party

Limbo at Sports Party
Limbo at Sports Party

Limbo at Sports Party
Limbo at Sports Party

Sports Party
Sports Party

Marshmallow Fight at Sports Party
Marshmallow Fight at Sports Party

Marshmallow Fight at Sports Party
Marshmallow Fight at Sports Party

Marshmallow Fight at Sports Party
Marshmallow Fight at Sports Party

Marshmallow Fight at Sports Party
Marshmallow Fight at Sports Party

Marshmallow Fight at Sports Party
Marshmallow Fight at Sports Party

Marc & Caroline at Sports Party
Marc & Caroline at Sports Party

Caroline & Marc at Sports Party
Caroline & Marc at Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Sports Party
Sports Party

Jason & Bill
Jason & Bill

Donald
Donald

Liz, Ivey & Ilene
Liz, Ivey & Ilene

Ellen & Danielle
Ellen & Danielle

Brunch
Brunch

Emily & Danielle
Emily & Danielle

Ellen & Leigh
Ellen & Leigh

Ellen, Leigh, Sam & Naomi
Ellen, Leigh, Sam & Naomi

Leigh & Sam
Leigh & Sam

Leigh, Sam & Naomi
Leigh, Sam & Naomi

Brunch
Brunch

Bill & Philip
Bill & Philip

Brunch
Brunch

Harolyn & Natalie
Harolyn & Natalie

Talking to Sandy on Skype
Talking to Sandy on Skype

Talking to Sandy on Skype
Talking to Sandy on Skype

Mort & Harolyn
Mort & Harolyn

Luca & Allison
Luca & Allison

Andy
Andy

Mort & Ellen
Mort & Ellen

Luca & Danielle
Luca & Danielle

Allison
Allison

Lazlo
Lazlo

Donald & Maureen
Donald & Maureen

Luca
Luca

Luca, Danielle & Sydney
Luca, Danielle & Sydney

Brunch
Brunch

Brunch
Brunch

Ed, Natalie & Ivey
Ed, Natalie & Ivey

Brunch
Brunch

David, Caroline, Leigh & Ellen
David, Caroline, Leigh & Ellen

Brunch
Brunch

Leigh & Danielle
Leigh & Danielle

Leigh & Danielle
Leigh & Danielle

Mort & Harolyn
Mort & Harolyn

Mort & Harolyn
Mort & Harolyn